English version Kde nás najdete - CZ a SK E-shop
Mapa stránek Vyhledávání:

PRODUKTY     
QIAGEN
DIAGNOSTIKA
PŘÍSTROJE
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Úvodní stránka / Projekty

Ukončené
 JPD 3
 EUREKA - Vývoj PCR diagnostik
 EUREKA - Vývoj přístrojů I
 OPPI INOVACE
 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II
 EUREKA - Vývoj přístrojů II.
 OPPI NEMOVITOSTI
 TIP - Vývoj PCR diagnostik
 OPPI POTENCIÁL
 OPLZZ ADAPTABILITA
 OPPI INOVACE IV
 BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM MV ČR

Probíhající
 EUREKA - Vývoj přístrojů III.
 OPPIK MARKETING.
 OPPIK NEMOVITOSTI.
 OPPIK INOVACE – Inovační projekt – I. výzva.


JPD 3

Projekt: Vzdělávání v laboratorních metodách

Poskytovatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2005 – 2008


Cílem tohoto projektu bylo poskytování znalostí o nejnovějších metodách a novinkách v oblasti laboratorní diagnostiky, a to formou teoretických i praktických vzdělávacích akcí. Projekt spočíval v realizaci odborných kurzů a seminářů z oblasti laboratorních metod, které byly určeny zejména pracovníkům laboratoří a nemocnic, ale i studentům vysokých škol v rámci jejich praktické přípravy. Vedle oblasti zdravotnictví byly pořádány také semináře se zaměřením na protidrogovou prevenci a na rozšíření povědomí o problematice rakoviny děložního čípku, které byly určeny pro učitele základních a středních škol a pro zástupce neziskových organizací. Projekt byl pro velký zájem a pozitivní ohlasy účastníků o 8 měsíců prodloužen (do května 2008).

EUREKA – Vývoj PCR diagnostik

Projekt: Vývoj a výroba molekulárně-diagnostických laboratorních souprav

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace: 2006 - 2007


Tento projekt byl zaměřen na vývoj, výrobu a zavedení molekulárně-biologických diagnostik pro rychlou a citlivou diagnostiku virů a bakterií způsobujících onemocnění člověka nebo zvířat. Výběr konkrétních patogenů byl zvolen na základě potřeb a požadavků koncových zákazníků – klinických laboratoří se zřetelem na výběr těch patogenů, u kterých jsou běžné diagnostické postupy nevyhovující. Primárně byla pro řešení projektu zvolena Real Time PCR diagnostika původců Lymeské boreliózy z klinických vzorků a z materiálů tohoto přenašeče s ohledem na epidemiologickou identifikaci jednotlivých druhů. V současné době společnost disponuje 3 hotovými kity pro detekci Borrelia burgdorferi S, pro diagnostiku respiračních onemocnění (PneumoPlex) a pro detekci bakteriálních původců meningitid (MeningoPlex).

EUREKA – Vývoj přístrojů I.

Projekt: Vývoj a výroba diagnostických laboratorních přístrojů pro molekulárně-biologické metody

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace: 2006 – 2009

Projekt byl zaměřen na vývoj diagnostických přístrojů pro detekci virových a bakteriálních onemocnění. Výsledkem projektu je vznik několika nových, resp. inovovaných přístrojů, které byly následně zavedeny do výroby. V rámci projektu byly vyvinuty následující přístroje:
DYNAMIC 3000 – kompaktní přístroj pro poloautomatické plnění mikrotitračních destiček.
DYNABLOT – automat pro zpracování imunoblotů a westernblotů.
Prototyp plnícího modulu pro přístroj Dynablot.
DYNAWASH E – ruční promývačka destiček pro metodu ELISA.
DYNAWASH B – ruční promývačka stripů.

OPPI INOVACE

Projekt: Zařízení výroby pro uvedení prototypu přístroje Dynablot na trh

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2007 - 2009


Předmětem projektu bylo zavedení sériové výroby nového laboratorního přístroje Dynablot, který slouží k diagnostice pomocí blotových metod. Toto zařízení je výsledkem vlastního vývoje, který přinesl výrazná zlepšení ve srovnání s přístroji aktuálně dostupnými na trhu. Tento vývoj byl finančně podpořen v rámci výše uvedeného projektu Eureka. V rámci projektu Inovace došlo k zařízení a vybavení výrobní dílny v provozovně ve Vlašimi a zaveden nový výrobní proces. Výroba přístroje byla úspěšně nastartována a neustále se ji daří zvyšovat.
NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II

Projekt: Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace: 2006 – 2011


Cílem projektu bylo vyvinout nové diagnostické přístupy založené na molekulárně-biologických metodách umožňující screening, zpřesnění diagnózy, prognózy a monitoringu léčby střevních zánětů a nádorů pomocí neinvazivních přístupů. Projekt byl řešen ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a společností Apronex s.r.o.

Odborný článek o výstupech tohoto projektu, který byl uveřejněn v časopise Vesmír, si můžete přečíst zde.

EUREKA – Vývoj přístrojů II.

Projekt: Vývoj automatického diagnostického systému

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace: 2009 - 2011


Cílem projektu je vyvinout nový automatický přístroj určený pro diagnostiku hladiny protilátek, který by vyplnil mezeru v současné nabídce automatických systémů a přitom vycházel z laboratorního schématu běžných dostupných metodik s důrazem na rychlost a standardnost vyšetření. Přístroj bude využitelný v infekční sérologii, imunologii, parazitologii, pro diagnostiku specifických IgE protilátek v alergologii a specifických antigenů v diagnostice určitých onemocnění.

OPPI NEMOVITOSTI

Projekt: Vybudování nových prostor pro vývoj a výrobu laboratorních přístrojů a diagnostik

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2008 - 2012


Předmětem projektu bylo vybudování nového sídla společnosti v bývalém zemědělském areálu v obci Buštěhrad. Nejdříve proběhla demolice bývalého kravína a na jeho místě poté vyrostla nová efektivně využívaná podnikatelská nemovitost. Do nové provozně-administrativní budovy byla z nájemních prostor přesunuta výroba laboratorních přístrojů, která je zde koncentrována společně s vývojem nových přístrojů a diagnostických souprav, servisními činnostmi, kalibrací pipet a veškerou administrativou. Ve výrobní hale a dílnách probíhá výroba laboratorních přístrojů určených pro zdravotnictví, mikrobiologické laboratoře, vědecko-výzkumná pracoviště apod. Jedná se o inovované přístroje, které jsou výsledkem vlastního vývoje společnosti.
TIP – Vývoj PCR diagnostik

Projekt: Vývoj molekulárně-biologických diagnostických souprav pro průkaz vybraných bakteriálních a virových infekcí

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2009 – 2013


Cílem projektu byl návrh a vývoj nových molekulárně-biologických diagnostických souprav pro průkaz vybraných agens způsobujících závažné meningitidy. Na základě poptávky klinických pracovišť byla zvolena taková agens, kde metoda PCR významně urychlí stanovení diagnózy a pomůže snížit rozsah poškození zdraví, popř. přispět k záchraně života pacienta. Na základě požadavků zákazníků byla vytvořena multiplex podoba souprav. Realizace projektu byla oproti původnímu plánu prodloužena o 1 rok a jeho věcná náplň doplněna o vývoj molekulárně-biologické diagnostické soupravy pro detekci genů způsobujících rezistenci vůči antibiotikům.

OPPI POTENCIÁL

Projekt: : Zařízení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti Dynex

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2012 – 2013


Cílem projektu je vybudovat moderní zázemí pro komerční výzkum a vývoj v oblasti laboratorní diagnostiky prostřednictvím výrazného rozšíření VaV oddělení. Místem realizace projektu je město Buštěhrad, kde společnost vybudovala nový provozně-administrativní objekt. Vývojové centrum, které v rámci tohoto objektu vznikne, bude zahrnovat laboratorní prostory včetně nezbytného zázemí, hygienické smyčky a kanceláří výzkumných pracovníků. Cílem předkládaného záměru je rozšířit současný záběr inovačních aktivit společnosti a zaměřit se vedle přístrojů také na vývoj diagnostických souprav. Hlavními VaV činnostmi, které budou v novém centrum probíhat, budou návrh a vývoj molekulárně-biologických metod pro diagnostiku v humánní medicíně (Real Time PCR metody a hybridizační metody).
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM MV ČR

Projekt: Nové syntetické drogy - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra

Realizace: 2012 – 2015


Projekt řeší závažnou problematiku v současné době masivně se rozšiřujících nových syntetických drog, jejichž možnosti chemické identifikace jsou kvůli nedostupnosti analytických databází a referenčních standardů velmi omezené. Cílem projektu je tedy vytvořit informační a analytickou databázi a vyvinout a uvést do praxe rychlé imunodetekční soupravy pro orientační testování (sliny, pot) na hlavní skupiny NSD. Dalším cílem je u nejčastěji zneužívaných látek provést kontrolované behaviorální, farmakokinetické a biotransformační studie na potkanech s cílem charakterizovat účinky těchto látek a vytvořit metodiky jejich detekce v biologických materiálech.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha, Psychiatrickým centrem Praha, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a společností Alfarma, s.r.o.

OPLZZ ADAPTABILITA

Projekt: : Profesní vzdělávání a zavedení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00272

Realizace: 2013 – 2015


Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Dalším cílem projektu je vytvoření a implementace systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Realizace projektu by měla vést k nastavení strategického řízení lidských zdrojů, které se bude odrážet v komplexním a plánovitém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Potřeba realizace projektu vychází z dynamického rozvoje, kterým společnost prochází. Původně obchodní společnost se transformuje na výrobní, založenou výhradně na vlastním vývoji a inovacích. Současně došlo k vybudování kapacitně větší provozovny a sjednocení všech provozů, což si žádá i reorganizaci způsobu práce a některých interních procesů, prohloubení specializace pracovních pozic, přenesení některých činností dosud realizovaných externě dovnitř podniku a užší zaměření na dílčí činnosti. Realizace projektu je rozdělena do 10 klíčových aktivit - řízení projektu a vytvoření systému řízení LZ, rovné příležitosti žen a mužů a vzdělávací aktivity dle jednotlivých oddělení v podnicích.


proj-eu.png


OPPI INOVACE IV

Projekt: : Zavedení výroby nového laboratorního přístroje Dynablot Atomatic

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2013 – 2014


Cílem projektu je zavedení výroby nového produktu DYNABLOT Automatic, který je výsledkem vlastní výzkumné a vývojové činnosti žadatele. Jedná se o plně automatický přístroj pro zpracování imunoblotů. Hlavní inovací přístroje je možnost plně automatizovaného zpracování vyšetření, kdy je od obsluhy vyžadováno pouze vložení stripů do reakčních jamek. Všechny ostatní činnosti od čtení identifikačních čísel vzorků, plnění a odsávání reagencií, pipetování a ředění vzorků až po závěrečné snímání obrazu stripů kamerou jsou prováděny automaticky, což umožní pohodlnější práci s přístrojem. Díky těmto vlastnostem přístroj plně vyhovuje požadavkům akreditovaných laboratoří na standardizaci práce v laboratoři. V rámci projektu bude zavedena sériová výroba a bude inovován výrobní proces, a to prostřednictvím zavedení nových IT technologií do výroby.
EUREKA – Vývoj přístrojů III.

Projekt: : Systém pro zpracování stripů metodou hybridizace

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace: 2014 - 2016


Cílem projektu je vyvinout nový typ přístroje DYNABLOT, který bude principiálně vycházet z toho původního, ale bude pozměněn v konstrukci a především bude umožňovat vyhřívání a regulaci teploty. Tato funkce nabídne využití přístroje i pro hybridizační metody, u kterých je pro zpracování stripu (nejedná se zde o blotové metody, ale o práci s DNA) zapotřebí zahřát kapalinu až na 65°C. Současně bude v rámci tohoto projektu vyvinut fotometr (reader) pro metodu ELISA, tedy přístroj na čtení mikrotitračních destiček se SW, který vyhodnocuje výsledky testu.

OPPIK MARKETING

Projekt: : Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2015 - 2018


Cílem projektu je podpora exportních možností společnosti prostřednictvím účasti na několika zahraničních veletrzích tématicky zaměřených na zdravotnictví, laboratorní techniku apod. Konkrétně se bude jednat o 7 účastí na veletrzích MEDICA Düsseldorf, MEDLAB Dubaj, ECCMID Vídeň, AACC San Diego a EuroLab Varšava.

Projekt se zaměřuje na posílení schopnosti společnosti (MSP) nacházet a zejména vstupovat na nové trhy, které jsou geograficky vzdálenější a jsou pro ně charakteristické odlišné obchodní zvyklosti. Rozšíří se tím exportní působnost společnosti, dojde k navýšení objemu výroby a celkovému růstu obratu. Společnosti se tak podaří úspěšně naplnit svou obchodní koncepci, posílit svůj hospodářský růst a konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.
OPPIK NEMOVITOSTI

Projekt: : Rekonstrukce - Rozšíření výrobních prostor společnosti DYNEX

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2015 - 2018


Cílem projektu je rozšíření výrobních prostor společnosti. Projekt bude realizován ve stávajícím areálu společnosti, kde již byla v minulosti vybudována nová provozovna na místě zchátralého kravína. Předmětem projektu je plechová hala - bývalá výkrmna prasat, která bude odstraněna a na jejím půdoryse bude vybudována novostavba o dvou nadzemních podlažích.

Objekt bude primárně sloužit k výrobě laboratorních zařízení, jež jsou výsledkem vývoje realizovaného samotným žadatelem. V objektu se bude nacházet montážní dílna, obrobna, mechanická dílna, svařovna, oddělení konstrukce, technologa atd. Vedle výroby bude značná část prostor využívána také k vývojové činnosti a testování přístrojů a diagnostik s cílem vyvinout nové výrobky.
OPPIK INOVACE – Inovační projekt – I. výzva

Projekt: : Zavedení výroby nového laboratorního přístroje DYNABLOT Heat

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace: 2015 - 2018


Cílem projektu je uvedení na trh nového produktu DYNABLOT Heat, který přináší vylepšené technické a užitné vlastnosti oproti stávajícím konkurenčním produktům dostupným na trhu. Současně bude v souvislosti se zaváděním nové technologie vyhřívání do výroby inovován i výrobní proces. V současné době nabývají ve zdravotnické laboratorní praxi na oblibě a četnosti moderní metody hybridizace, neboť umožňují v jednom kroku vyšetřit více parametrů (multiplex), tj. jsou ekonomicky výhodné a vysoce citlivé. Ve většině případů se však používá pouze manuální zpracování, což přináší zvýšené riziko chybovosti, nestandardnosti, neumožňuje optimalizaci techniky a má značné nároky na pracovní sílu. Technologie zahraničních výrobců dostupné na trhu nesplňují požadavky praxe na technické parametry přístroje (např. princip ohřevu, stabilita teploty, přesnost dosažené teploty, rychlost ohřevu a ochlazení) a jsou finančně velmi nákladné. Na trhu není dostupná technologie - zdravotnický laboratorní přístroj, který by svými technickými parametry odpovídal požadavkům praxe (laboratoří) na provádění vyšetření metodou hybridizace. Přístroje zahraničních výrobců jsou navíc poměrně finančně nákladné. Zdravotnické laboratoře nemají k dispozici vhodné přístroje pro automatizaci vyšetření prováděného metodou hybridizace. Pro provedení vyšetření používají různé jednodušší běžné samostatné přístroje a celý proces vyšetření doplňují manuálními kroky. Nový přístroj oproti konkurenčním produktům zahraničních firem, odstranil jejich stávající nedostatky. Byla vyvinuta nová koncepce řešení vyhřívacího modulu, a to s použitím suchého ohřevu, ovšem při dosažení vysoké přesnosti řízení teploty. .
     Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS